Μακεδονικά ετυμολογικά Ι

Part of : Μακεδονικά ; Vol.20, 1980, pages 368-374

Issue:
Pages:
368-374
Parallel Title:
Etymology of macedonian words.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The author deals with the etymology of some dialect-words which wefind in Macedonian villages. The words he deals with are the following: ύρηγός «πρηών), όρηγός «πρηδών), ’γλιρουγώ (<*άγριολογώ), καντ’λλούδα «άκανθυλλίς), κιραζύ καί κουρουζύι (<*κεραζύγιον), λουκαν’κάς «ξυλοκαννίκας), ’πισκούτ’ «άποσκούτι), προυσκήμ’ «*προσχήμιον, diminutive of πρόσχημα), σιβραΐδ’ «σφραγίδιον), φλαστιρό «σφραγιστερό), γλαφτήρι «*φλαστήρι< σφραγιστήρι) καί ζουμόλάρ’ «σμιλάρι).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5973, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.412
Electronic Resources: