[Βιβλιοκριτική] Paul Lemerle, Les plus anciens recueils des Miracles de Saint Démètrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans. I, Texte

Part of : Μακεδονικά ; Vol.20, 1980, pages 534-536

Issue:
Pages:
534-536
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Paul Lemerle, Les plus anciens recueils des Miracles de Saint Démètrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans. I, Texte, Paris 1979. (Editions du CentreNational de la Recherche Scientifique). Σελ. 1-241: Κείμενον, σελ. 245-263: Πίναξ κυρίων όνομάτων καί σημαντικών όρων, σελ. 265-266: Πίναξ όνομάτων νεωτέρων συγγραφέων., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5982, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.421
Electronic Resources: