[Βιβλιοκριτική] Actes de Lavra III (de 1329 à 1500). Edition diplomatique par P. Lemerle-A. Guillou-N. Svoronos-D. Papachryssanthou

Part of : Μακεδονικά ; Vol.20, 1980, pages 536-538

Issue:
Pages:
536-538
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Actes de Lavra III (de 1329 à 1500). Edition diplomatique par P. Lemerle-A. Guillou-N. Svoronos-D. Papachryssanthou, I, Texte. II, Album, Paris (P. Lethielleux) 1979 (Archives de l’Athos X), 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5983, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.422
Electronic Resources: