[Βιβλιοκριτική] Nicolas Oikonomidès, Documents et études sur les institutions de Byzance (VIIe-XVe s.)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.21, 1981, pages 419-431

Issue:
Pages:
419-431
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Nicolas Oikonomidès, Documents et études sur les institutions de Byzance (VIIe-XVe s.), Variorum Reprints, London 1976, (Préface de H. Ahrweiler), σελ. 340., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6006, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.445
Electronic Resources: