Ο μεγάλος ναός της Θεοτόκου στη Θεσσαλονίκη : μια επανεξέταση των πηγών για την ιστορία της Αχειροποιήτου

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 112-132

Issue:
Pages:
112-132
Parallel Title:
Die Kirche «μεγάλος ναός τής Θεοτόκου» in Thessaloniki : Eine Nachprüfung der Quellen über die Geschichte der Acheiropoietos-Basilika
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Die Nachprüfung der bis heute bekannten Quellen über die Geschichte der Acheiropoietos in Thessaloniki gab die folgende neue Elemente wieder; a) Die nach dem 447/8 bis 460 errichtete und geschmückte mit Mosai­ ken Basilika hatte den Name ναός τής άχράντου Θεοτόκου, ύπεραγίας Θεοτόκου, Παναγίας Θεοτόκου, αγίας Θεοτόκου, άειπαρθένου πανάγνου καί Θεομήτορος von 842 bis 1115, wie ein Text—ομιλία—des Erzbischofs von Thessaloniki Leo Mathematiker für die Verkündigung an Maria, einige Urkunden des Megisti Lavra-Klosters in Athos und eine Angabe des IoannesKaminiates beweisen.b) Die Kirche war als große Kirche der Muttergottes—μεγάλος ναός τήςΘεοτόκου—von 1115 bis die Eroberung der Stadt Thessaloniki durch die Türken im Jahre 1430 bekannt.c) Die Kirche hatte niemals den Name Όδηγήτρια, wie A. Xyngopoulos glaubte.d) Nach dem Ende der Lateinischen Herschaft in Thessaloniki (1224) und vor 1300 hatte die Kirche den Zuname Acheiropoietos bekommen, we­ gen eines Wunders, das mit der alten angebeteten Ikone der Muttergottes Beziehung hatte.e) Der Heilige Demetrius wurde in der Kirche der Theotokos, vielleicht von der altchristlichen Periode, wie die Muttergottes in der Basilika des Heiligen Demetrius, adoriert.f) Die große Kirche der Theotokos war vielleicht an die Verkündigung Mariä geweiht worden, wie die Homelie des Leo Mathematikers und zwei Gebete—εύχαί—des Erzbischofs Symeon beweisen.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6078, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.517
Electronic Resources: