[Βιβλιοκριτική] Γεωργίου Δημητροκάλλη, Οι δίκογχοι χριστιανικοί ναοί

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 514-522

Issue:
Pages:
514-522
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεωργίου Δημητροκάλλη, Οι δίκογχοι χριστιανικοί ναοί, Άθήναι 1976, 8ο, σσ. 554, πίν. 635 έντός κειμένου, μέ γαλλική περίληψη σσ. 543-547 (έκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ)., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6103, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.542
Electronic Resources: