[Βιβλιοκριτική] Νικολάου Κ. Μάρτη, Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας

Part of : Μακεδονικά ; Vol.22, 1982, pages 530-534

Issue:
Pages:
530-534
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νικολάου Κ. Μάρτη, Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας, ’Αθήνα 1983, σελ. 1-186 (έκ τών όποιων αί σελ. 117-186 φωτογραφίαι), 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6107, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.546
Electronic Resources: