Ένας Γάλλος Έλγιν στη Θεσσαλονίκη : (νέες μαρτυρίες για την ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τον περασμένο αιώνα)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.25, 1986, pages 24-32

Issue:
Pages:
24-32
Parallel Title:
A French «Elgin» in Thessaloniki or new Evidence of the History of Thessaloniki during the last century.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The author uses as his source, the book of the French archaeologist Emm. Miller, Le mont Athos, Vatopedi. L’île de Thassos, Paris 1889, p. 336-366, to collect various scattered evidence related to the stealing of the «Jncantadas » or «Είδωλα», a beautiful ancient monument placed at the site of the ancient agoia of Thessaloniki. This evidence is assembled in a small separate story. Miller, beside giving other aichaeological and historical information, mentions a newly built theatre, which the author identifies as the beautiful neoclassicistic theatre of the White Tower, which was taken down short after World War II.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5778, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.217
Electronic Resources: