[Βιβλιοκριτική] Κωνσταντίνου Βαρζού, Η γενεαλογία των Κομνηνών, τομ. Α'-Β'

Part of : Μακεδονικά ; Vol.25, 1986, pages 393-400

Issue:
Pages:
393-400
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κωνσταντίνου Βαρζού, Η γενεαλογία των Κομνηνών, τομ. Α'-Β', Θεσσαλονίκη 1984. Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών. (Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται 20 A καί 20 Β), 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5796, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.235
Electronic Resources: