[Βιβλιοκριτική] Παζαρά, Η Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη

Part of : Μακεδονικά ; Vol.26, 1987, pages 377-387

Issue:
Pages:
377-387
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θεοχάρη Παζαρά, Η Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου. Θεσσαλονίκη 1985. Σχεδιαγράμματα έντός κειμένου 1-11. Πίνακες έκτός κειμένου άσπρόμαυροι 1-39. Πίνακες έκτος κειμένου ’έγχρωμοι I-VIII. ('Οδηγοί ΙΜΧΑ, άριθμ. 5. Επόπτης έκδόσεως καθηγ. Π. Λ. Βοκοτόπουλος. Γενικός άριθμός Ι.Μ.Χ.Α. 135). Ό 'Οδηγός είναι άφιερωμένος στα 2.300 χρόνια τής Θεσσαλονίκης, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6643, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1089
Electronic Resources: