Ειδήσεις από τη δράση του Μητροπολίτη Φιλίππων και Δράμας Γρηγορίου Μαρίνου (1692-1701) στην Ιταλία

Part of : Μακεδονικά ; Vol.28, 1992, pages 45-55

Issue:
Pages:
45-55
Parallel Title:
Information concerning the activities of Archbishop of Philippi and Drama Gregorius Marinos (1692-1701) in Italy
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Gregorius Marinos was elected Archbishop of Philippi and Drama in October 1692, In the mid-1700 we find him in Italy trying to raise funds for his poor Metropolis.During his stay in Italy (Venice-Rome) he got involved in the dispute between the Archbishop of Philadelphia Meletios Typaldos and Nikolaos Papadopoulos-Komninos, in which he played an important role.In September 1701 he is removed from office of the metropolis of Philippi-Drama because of his long absence.In order to achieve his reinstatement he appeals to the pontifical court- where he signs allegiance to the Roman Catholic faith, Nevertheless for unknown reasons, Gregorius is unable to return to Greece and is last heard of in Italy during 1702.Three unpublished texts referring to the activities of Archbishop of Philippi and Drama, Gregorius Marinos appear in the concluding remarks of this study.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5688, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.127
Electronic Resources: