Άγνωστες φορητές εικόνες του Φράγκου Κατελάνου και του Διονυσίου του εκ Φουρνά στο Άγιον Όρος

Part of : Μακεδονικά ; Vol.29, No.1994, pages 398-401

Issue:
Pages:
398-401
Parallel Title:
Unknown icons by Frangos Catelanos and Dionysios from Fourna in Mt Athos
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Subject:
Electronic Resources: