Άγνωστες φορητές εικόνες του Φράγκου Κατελάνου και του Διονυσίου του εκ Φουρνά στο Άγιον Όρος

Part of : Μακεδονικά ; Vol.29, 1994, pages 398-401

Issue:
Pages:
398-401
Parallel Title:
Unknown icons by Frangos Catelanos and Dionysios from Fourna in Mt Athos
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5766, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.205, (Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου).
Electronic Resources: