Η αδελφότητα "Ο Ευαγγελισμός" στη Νιγρίτα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.30, 1996, pages 339-342

Issue:
Pages:
339-342
Parallel Title:
The annunciation society «Evangelismos» in Nigrita
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5813, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.252
Electronic Resources: