[Βιβλιοκριτική] Β. Δημητριάδης, Η Θεσσαλονίκη της παρακμής. Η Ελληνική Κοινότητας της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία του 1830 με βάση ένα οθωμανικό κατάστιχο απογραφής του πληθυσμού

Part of : Μακεδονικά ; Vol.31, 1998, pages 437-442

Issue:
Pages:
437-442
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Β. Δημητριάδης, Η Θεσσαλονίκη της παρακμής. Η Ελληνική Κοινότητας της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία του 1830 με βάση ένα οθωμανικό κατάστιχο απογραφής του πληθυσμού, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις, 1997, σσ. 345., (Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου) V. Dimitriadis, Thessaloniki in decline: The Greek community of Thessaloniki in the 1830s on the basis of an Ottoman census register, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5708, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.147
Electronic Resources: