Επιστημονικό συμπόσιο για την Αχρίδα : Χριστιανική Μακεδονία: Θεσσαλονίκη-Άχρίδα 34α Δημήτρια 9-11 Δεκ. 1999

Part of : Μακεδονικά ; Vol.32, 2000, pages 522-524

Issue:
Pages:
522-524
Parallel Title:
Scientific symposium on Ahrida : christian Macedonia: Thessaloniki-Ahrida, 34th Dimitria 9-11 Dec. 1999
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5744, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.183
Electronic Resources: