[Βιβλιοκριτική] Τάσος Ι. Κυριακίδης, Το Περίβλεπτον Δράμας- Από την ανταλλαγή (1924) μέχρι σήμερα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.32, 2000, pages 527-529

Issue:
Pages:
527-529
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Τάσος Ι. Κυριακίδης, Το Περίβλεπτον Δράμας- Από την ανταλλαγή (1924) μέχρι σήμερα, έκδ. οίκος Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 238., (Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου) Tasos I. Kyriakidis, The Perivlepton of Drama - From the exchange (1914) till today, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5745, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.184
Electronic Resources: