[Βιβλιοκριτική] Αγγελική Κωνσταντοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος και ιδεολογία

Part of : Μακεδονικά ; Vol.32, 2000, pages 530-533

Issue:
Pages:
530-533
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αγγελική Κωνσταντοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος και ιδεολογία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, Δωδώνη Παράρτημα αρ. 62, Γιάννενα 1996., (Σημ. Η απόδοση του τίτλου σε άλλη γλώσσα παρέχεται από πηγή εκτός τεκμηρίου) Angeliki Konstandakopoulou, Byzantine Thessaloniki. Area and Ideology, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5746, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.185
Electronic Resources: