Τα σχολεία της ελληνικής παροικίας Βελιγραδίου και ο κανονισμός του Ελληνικού της Παρθεναγωγείου το 1870

Part of : Μακεδονικά ; Vol.34, 2004, pages 1-13

Issue:
Pages:
1-13
Parallel Title:
Les écoles de la colonie grecque de Belgrade, de Servie et le «Réglement de l’Institut de Jeunes Filles» en 1870.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’écrivain traite des écoles de la colonie grecque de Belgrade de Servie et comment sur le «Réglement de l’Institut de jeunes tilles» de la ville établi en 1870. De même il présente les résultats des examens scolaires de cette année - là, pour souligner l’intérêt remarquable des Grecs de cette ville pour le progrès intellectuel et leur passion pour l’éducation.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6421, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.866
Electronic Resources: