[Βιβλιοκριτική] Γ. Κ. Παπάζογλου(επιμ.), Απο-φωνής-εργαστήριο Παλαιογραφίας, Επιστημονική Επετηρίς, τ. Α', 2000-2001

Part of : Μακεδονικά ; Vol.34, 2004, pages 427-430

Issue:
Pages:
427-430
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Απο-φωνής-εργαστήριο Παλαιογραφίας, Επιστημονική Επετηρίς, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Επιμέλεια Γ. Κ. Παπάζογλου, τ. Α', 2000-2001, Κομοτηνή 2001, σσ. 225., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6440, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.885
Electronic Resources: