[Βιβλιοκριτική] Δημήτριος Άγγ. Παπάζης, Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος Μεγακλής (1848-1909)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.34, 2004, pages 430-434

Issue:
Pages:
430-434
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δημήτριος Άγγ. Παπάζης, Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος Μεγακλής (1848-1909), Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 335, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6441, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.886
Electronic Resources: