[Βιβλιοκριτική] Miifide Pekin - Çimen Turan, Mubadele Bibliyografyasi. Lozan niifus miibadelesi ile ilgili yayinlar ve yayimlanmamis çahsmalar (Βιβλιογραφία της ανταλλαγής των πληθυσμών. Εκδομένες και ανέκδοτες μελέτες σχετικές με την ανταλλαγή των πληθυσμών της συνθήκης της Λωζάννης)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.34, 2004, pages 434-435

Issue:
Pages:
434-435
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Miifide Pekin - Çimen Turan, Mubadele Bibliyografyasi. Lozan niifus miibadelesi ile ilgili yayinlar ve yayimlanmamis çahsmalar (Βιβλιογραφία της ανταλλαγής των πληθυσμών. Εκδομένες και ανέκδοτες μελέτες σχετικές με την ανταλλαγή των πληθυσμών της συνθήκης της Λωζάννης), έκδ. Lozan Miibadilleri Vakfi, Istanbul.2002, σσ. 207., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6442, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.887
Electronic Resources: