[Βιβλιοκριτική] Konstantinos Ν. Plastiras, Les imprimés helléniques publiés à Thessaloniki (1850-1912), Contribution à la bibliographie hellénique

Part of : Μακεδονικά ; Vol.34, 2004, pages 435-438

Issue:
Pages:
435-438
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Konstantinos Ν. Plastiras, Les imprimés helléniques publiés à Thessaloniki (1850-1912), Contribution à la bibliographie hellénique, Thessaloniki 2001, σσ. 109, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6443, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.888
Electronic Resources: