[Βιβλιοκριτική] Γιώργος Φ. Ρουμελιώτης, Ο Νέος Ελληνισμός στην Έδεσσα (Βοδενά) του πρώτου μισού ΙΘ' αιώνα. Συμβολή στην ιστορία της Έδεσσας του ΙΘ' αιώνα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.34, 2004, pages 438-440

Issue:
Pages:
438-440
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γιώργος Φ. Ρουμελιώτης, Ο Νέος Ελληνισμός στην Έδεσσα (Βοδενά) του πρώτου μισού ΙΘ' αιώνα. Συμβολή στην ιστορία της Έδεσσας του ΙΘ' αιώνα, ’Εκδόσεις Λαογραφική Εταιρεία Ν. Πέλλας, Έδεσσα 2000, σσ. 208, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6444, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.889
Electronic Resources: