Παλαιοχριστιανικό κιονόκρανο με άκανθα «πεταλούδα» από τη Σάμο

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.32, 1989, pages 151-158

Issue:
Pages:
151-158
Parallel Title:
An Early Cretan Capital with “Butterfly Acanthus” from Samos
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The capital discussed in this paper belongs to a smallgroup of "butterfly acanthus" capitals, which are alldated to the Early Christian period. It was found lyingin the countryside and is now on display in the Archaeological Collection of Samos.It is essentially a Corinthian capital with two zones offour pairs of "butterfly acanthus" leaves. The outer volutes have lost all traces of plasticity, and the inner onesare omitted; the abacus is decorated with a wavemaeander.The capital is on the whole carefully executed. Part ofthe acanthus leaves are modelled on the surface of the calathus with free ends forming a wreath around them.The capital belongs to Kautzsch's type VII, and theouter volutes are rendered in the form of a "Lederblatt".The stylistic features of this capital all suggest a date inthe reign of Justinian. Other examples from this samegroup, in Ravenna, Constantinople and MainlandGreece may be dated to the late 5th and first half of the6th centuries. Their models are to be sought in Constantinople, and the examples found in Greece may be attributed to local workshops.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: