Εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε στο Βυζαντινό Μουσείο

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.36, 1995, pages 129-138

Issue:
Pages:
129-138
Parallel Title:
An Icon of Emmanuel Tzanes in the Byzantine Museum, Athens
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The icon in the Byzantine Museum, Τ 329 (dim. 40.5 x29 x 3 cm), is of particular interest due to its iconographicalinnovations and its rich theological content.The empress Theodora, responsible for the Restoration ofthe Holy Icons in 843, is depicted here. In 1456, her relicswere transferred to Kerkyra where they still are kept inthe island's Cathedral.St Theodora, enthroned, wears imperial vestments and acrown. She holds an icon of the Hodegetria and a sceptrein her left hand while her right points to the icon. Thefront of the base of the wooden throne bears the crest ofKerkyra in a rectangular frame along with the Greekinscription: "This icon was made by me, EmmanuelTzanes, priest, and was dedicated to the most honorablearchons and syndikoi of God-guarded Kerkyra". To theright the date 1671 appears in Greek numerals.στην περίπτωση του αγίου Γοβδελαά, όπως και τηςαγίας Θεοδώρας, ο εικονογραφικός τύπος αποτελείπροσωπική δημιουργία του Τζάνε 5 3.Είναι, με τα στοιχεία αυτά, φανερό ότι η εικόνα τηςαγίας Θεοδώρας έχει ιδιαίτερη σημασία. Η εικόνα τουΒυζαντινού Μουσείου μπορεί να θεωρηθεί ως ένα απότα καλύτερα δείγματα της καλλιτεχνικής παραγωγήςτου ρεθύμνιου ζωγράφου. Αποτελεί μια πρωτότυπηδημιουργία, με πολλαπλά επίπεδα προσέγγισης, μιασύλληψη που αντανακλά τις προσωπικές ανησυχίεςκαι προθέσεις του ζωγράφου. Οι εικονογραφικές αναζητήσεις και πρωτοτυπίες, τις οποίες εντοπίσαμε σεαυτή τη μελέτη, που συνδέονται άμεσα με το ιστορικόπλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η εικόνα, καθώς και το πλούσιο θεολογικό περιεχόμενο που τη διέπει, ρίχνουν περισσότερο φως στην πολυσήμαντη προσωπικότητα του Εμμανουήλ Τζάνε.51. Βοκοτόπουλος , ό.π. (υποσημ. 4), αριθ. 73. 110-111.52. Δρανοάκης , ό.π. (υποσημ. 4), σ. 6, 35.53. Ό.π., σ. 35.The saint's face is rendered with finely executedfeatures and the thick linear highlights give it a majesticfeel. The carefully rendered folds of the drapery, thelove of detail, the indulgence in decoration, and thebright colours all go to underscore the great talent of theRethymniote painter.The icon of St Theodora is the work of Tzanes' Venetianperiod. In 1671, he composed an Akolouthia in honour ofthe saint, and sent it together with the icon to the authorities on Kerkyra. By mustering and combining hisliterary and artistic capabilities -as he had done earlierfor St Gobdelaas- Tzanes expresses his gratitude to theauthorities for the hospitality given him while he wasliving on the island. Most of all, he projects and upliftsthe saint as one of the most important figures inOrthodox history.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: