Χορηγία και τέχνη στην Ήπειρο την περίοδο της ύστερης Τουρκοκρατίας

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.38, 1999, pages 409-416

Issue:
Pages:
409-416
Parallel Title:
Patronage and Art in Epirus during the Later Period of Turkish Rule
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The relationship that existed between patronage and art inEpirus has been noted by others. Modern research, however, has brought some special features of this relationshipto the fore.On the basis of donor inscriptions in churches and thewritten tradition, the following points can be established:1) the inscriptions associate the individuals who providedpatronage with some social standing in the community;2) most of the patrons were merchants;3) the Church continued to be a patron;4) the continued tradition of patronage by "the Christiancommunity" appears during this period with particularfrequency.In architecture, the predominance of the three-aisled basilica influenced the patron - artist relationship, since patrons wanted their churches to be built in "the ancient manner". A popular influence can be seen in ecclesiastical architecture, especially in the conception of the church'sinterior, which began to show tendencies toward "secularization". From the middle of the 18th century into thefirst half of the 19th century a certain economic and intellectual class of the time left the stamp of its new ideas onart as well. At the same time, however, established culturaltraditions endured and in fact showed exceptional vigour.Convergence and diversity both existed in a society that wasno longer the same as it had been in the 17th century butthat nevertheless was still able to assimilate new ideas and to create.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: