Παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική του ναού της Παναγίας Παντοβασίλισσας στην Τρίγλεια της Βιθυνίας

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.44, 2005, pages 51-62

Issue:
Pages:
51-62
Parallel Title:
Observations on the Architecture of the Church of the Panaghia Pantobasilissa at Trigleia in Bithynia
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The church of the Virgin Pantabasilissa at Trigleia in Bithynia, which has been dated by the method of dendrochronology to shortly after 1336, is a peculiar variation of the composite four-columned cross-in-square type, which is distinguished by obvious experimentation. The narthex was unified with the naos. Singular experimentation is also evident in the synthesis of the facades of the church, as well as in the articulation of its interior.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
14th century, Asia Minor, Bithynia, Trigleia, architecture, church building, 14ος αιώνας, Μικρά Ασία, Βιθυνία, Τρίγλεια, αρχιτεκτονική, ναοδομία
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: