Το παλαιοχριστιανικό τέμπλο της Καταπολιανής Πάρου

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 75-90

Issue:
Pages:
75-90
Parallel Title:
The Early Christian Templon-Screen in the Katapoliani, Paros
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Presented are parts of the original marble templon-screen (shafts, column capitals, closure panels, mullions) of the holy bema in the church of the Virgin Katapoliani in Paros. These are considered to be products of a local workshop using Constantinopolitan models (Greek crosses with flattened arms inscribed in squares-lozenges and cruciform monograms). Priests-dedicators are recorded and it is suggested that the invocation of the emperor, encountered in the paracletic inscriptions, refers to Justinian during the closing years of his reign (548-565), after the death of Theodora.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
third quarter of 6th century, Cyclades, Paros, Katapoliani, architectural sculpture, dedicatory inscriptions, templon-screen, column capitals, closure slabs, mullions, τρίτο τέταρτο του 6ου αιώνα, Κυκλάδες, Πάρος, Καταπολιανή, αρχιτεκτονική γλυπτική, αφιερωτικές επιγραφές, τέμπλο, κιονόκρανα, θωράκια, πεσσίσκοι
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4263, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.472
Electronic Resources: