Εικόνες από το αρχικό τέμπλο του ναού της Υπαπαντής στη Θεσσαλονίκη : Ανασύνθεση ενός συνόλου του 16ου αιώνα

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 321-334

Issue:
Pages:
321-334
Parallel Title:
Portable Icons of the Original Iconostasis of the Hypapante Church in Thessaloniki : Reconstructing a Sixteenth-Century Set
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The article argues that the icon of the Virgin Hodegetria in the Patriarchate of Constantinople and the bema door of the Hypapante church in Thessaloniki, which was considered to be a work of Cretan art, belong together with the icon of St Demetrios in the Byzantine and Christian Museum in Athens and that of Christ Pantocrator in the Hypapante church which adorned the original iconostasis of the church. The icons, products of the School of Northwestern Greece, can be dated ca 1540. It is proposed that they are works either by a painter who learnt his art from Frangos Katelanos or are works of the Theban painter’s circle.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
16th century, Macedonia, Thessaloniki, portable icons, School of Northwest Greece or Epirot School, painter: Frangos Katelanos, 16ος αιώνας, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, φορητές εικόνες, Σχολή Βορειοδυτικής Ελλάδος ή Ηπειρωτική Σχολή, ζωγράφος: Φράγκος Κατελάνος
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4283, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.492
Electronic Resources: