Κοσμήματα και εξαρτήματα ένδυσης από το μεσοβυζαντινό Κίτρος

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.45, 2006, pages 381-390

Issue:
Pages:
381-390
Parallel Title:
Jewellery and Dress Accessories from Middle Byzantine Kitros
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Excavations in the castle of Kitros in northern Pieria, Macedonia, have yielded numerous pieces of jewellery and dress accessories, such as finger rings, bracelets, buttons and belt buckles. These are dated on the basis of the associated coin finds to the late eleventh and the twelfth century. The discovery outside the castle of a funnel used in casting metal and the typological similarities of these objects suggest that they were made in situ.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
11th-12th century, Macedonia, Kitros minor arts, Jewellery–dress accessories, 11ος – 12ος αι., Μακεδονία, Κίτρος, μικροτεχνία, κοσμήματα-εξαρτήματα ένδυσης
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου, 856: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4288, DOI: https://doi.org/10.12681/dchae.497
Electronic Resources: