Το βυζαντινό τέμπλο του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.47, 2008, pages 233-246

Issue:
Pages:
233-246
Parallel Title:
The Byzantine Iconostasis of the Church of St. Theodora in Arta
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The Byzantine church of St. Theodora was the catholiconof a monastery dedicated to St. George. Today it is honored in the name of St. Theodora (Theodora Petraleipha),Michael II Comnenos Doucas' wife, ruler of Despotate ofEpirus.The Byzantine templon screen of the church is known fromolder researches and the reconstruction designs carried outby A. Orlandos. In our research a new representation of thetemplon is proposed (Fig. 12), which is based on sculptures,that we located within the Archaeological Collection of theParigoritissa or were found during the recent restorationworks that took place in the church.The sculptures of the templon screen of St. Theodora compose two groups. The first includes architraves which aredated in the eleventh century and which are here in seconduse (Figs 1-6). The second group includes the rest of thesculptures (marble slabs, colonnettes etc.), which have beenmade according to the champlevé technique and are dated tothe second half of the thirteenth century (Figs 7-11).We can date the templon screen of St. Theodora in the second half of the thirteenth century, and particularly after1268, when, after her husband's death, Theodora Petraleipha became a nun in the monastery of St. George, and, according to her Life {Vita), she financed several works in thechurch. It was probably during that time that the restorationof the temple was done.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: