Αρχαιολογικά τεκμήρια κεραμικών εργαστηρίων στον ελλαδικό χώρο (4ος-15ος αι. μ.Χ.)

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.50, 2011, pages 173-196

Issue:
Pages:
173-196
Parallel Title:
Archaeological Evidence of Ceramic Production Workshops in Greece (4th-15th Century)
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη συγκριτική παρουσίαση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την τυπολογία, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και την οργάνωση του χώ­ρου των εργαστηρίων κεραμικής που έχουν εντοπιστεί ανα­ σκαφικά στον ελλαδικό χώρο και χρονολογούνται από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ύστερη Αρχαιότητα - Βυζαντινή περίοδος (4ος-15ος αι.), Ελλάδα, Παραγωγική τεχνολογία, Εργαστήρια κεραμικής - κεραμικοί κλίβανοι, Late Antiquity - Byzantine period (4th-15th c), Greece, Production technology, Ceramic production workshops - ceramic kilns
Electronic Resources: