[Βιβλιοκριτική] Αννα Μ. Στογιάννου (μτφ.), Russel Bernard, Ανθρωπολογικά θέματα

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.21/22, 1974, pages 297

Issue:
Pages:
297
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Russel Bernard, 'Ανθρωπολογικα Θέματα, μετάφρασις ύπό "Αννης Μ. Στογιάννου, Άθήναι: ’Εκδόσεις Α. Καραβία, 1971, σ. 68
Electronic Resources: