Η ψυχιατρική αναγκαστική νοσηλεία στην Ιταλία και στην Ελλάδα : Συγκριτική διερεύνηση

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.39/40, 1980, pages 292-296

Issue:
Pages:
292-296
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Τό Μάιο του 1978 τέθηκε σ’ εφαρμογή στήν ’Ιταλία μιά νέα ρι­ζοσπαστική νομοθεσία πού ρυθμίζει τήν άναγκαστική καί έκούσιανοσηλεία. ’Επειδή έκτοτε ή έφαρμογή της προκάλεσε πολλές συ­ζητήσεις, άντιρρήσεις ή αντιδράσεις καί στή χώρα μας, όπου πρό­σφατα αναγνωρίζεται ή ανάγκη άναθεώρησης τής ίσχύουσας νο­μοθεσίας, θεωρήθηκε σκόπιμη ή συγκριτική παράθεση των βασι­κών στοιχείων τής ιταλικής καί έλληνικής νομοθεσίας γιά τήν εύ-κολότερη διαπίστωση των τυχόν διαφορών ή ομοιοτήτων στις νο­μοθετικές ρυθμίσεις καί τούς χειρισμούς πού απαιτούνται γιά νάνοσηλευθει ένας ψυχικά ασθενής μέ παράλληλη όμως τή διασφά­λιση τών ατομικών του δικαιωμάτων καί τής σωστής ψυχιατρικής αγωγής.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: