Δημογραφική μετάβαση και δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας : θεωρητικοί και μεθοδολογικοί προβληματισμοί

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.94, 1997, pages 3-44

Issue:
Pages:
3-44
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
This paper examines the basic mechanisms behind the historical changes of demographic behavior in Greece, within the analytical framework of the demographic transition theory. The several phases of the demographic transition are distinguished clearly and illustrated following a simplified classic diagrammatic presentation. Underlying clearly, Greece having experienced all successive stages of the classical demographic transition theory is currently faced with a new demographic situation, which is characterised by population aging and low fertility rate. These two distinct population characteristics constitute the core demographic problem in Greece.The above mentioned characteristics were first observed in the early 1970s and 1980s, which coincide with the early phases of economicrecession and crisis.Many scholars intended to be alarmists about the implications offalling birth rates and demographic aging. Others, using differentpopulation indexes and criteria, were more optimistic in their motivations,calculations and predictions.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: