Διερευνητικές μετρήσεις του κοινωνικού διαχωρισμού στις ελληνικές πόλεις

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.96/97, 1998, pages 37-81

Issue:
Pages:
37-81
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί, κατ’ αρχάς, η διερευνητική χρήση δύο κλασικών δεικτών διαχωρισμού για τη συγκριτική προσέγγιση τον κοινωνικού διαχωρισμού στις έξι μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις. Στη συνέχεια, επιχειρείται η προσέγγιση του ίδιου φαινομένου, με τα ίδια εργαλεία, στο εσωτερικό του αστικού χώρον και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του ΠΣ Πρωτευούσης. Με τη βοήθεια μιας πολυμεταβλητής (ταξινομικής) ανάλυσης προσεγγίζεται, τέλος, ο βαθμός απομόνωσης των διαφόρων κοινωνικοεπαγγελματικών (ΚΕ) κατηγοριών σε επίπεδο ΟΤΑ.Στόχος της μελέτης είναι η αποτίμηση του οφέλους που μπορεί να προκόψει από τη χρήση δεικτών διαχωρισμού για τη συγκριτική ανάλυση της κοινωνικής φυσιογνωμίας των πόλεων και για την ανάλυση των κοινωνικών και χωρικών σχημάτων διαίρεσης του αστικού χώρου. Στόχο αποτελεί, επίσης, η ανάδειξη της λογικής και της επιχειρησιακής δομής ορισμένων στατιστικών τεχνικών.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: