Κοινωνικός αποκλεισμός και διακυβερνητικά δίκτυα συνεργασίας : Το δίλημμα της μουσουλμανικής μειονότητας ανάμεσα στη συμμετοχή και στη ρήξη

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.139, 2013, pages 25-56

Issue:
Pages:
25-56
Parallel Title:
Social exclusion and collaborative governance networks : The Muslim minority dilemma between participation and coercion
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
This article explores the EU approach to social exclusion in urban areas. It looks at Komotini, focusing on the city’s Muslim minority, and at local efforts to tackle social exclusion through enhanced participatory governance. The notion of «citizenship rights» guided intervention, bringing forward the distinction between the de jure and the de facto rights enjoyed by the local minority. Notwithstanding, power asymmetries between partners question the «empowering» potential that polycentric governance holds for the minority community. Drawing from the relevant debate, the article discusses the minority options of governance participation and all-out opposition of such schemes.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
residential segregation, citizenship, minority rights, integrated urban interventions, participatory governance, στεγαστικός διαχωρισμός, ιδιότητα του πολίτη, μειονοτικά δικαιώματα, ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις, συμμετοχική διακυβέρνηση
Electronic Resources:
References (1):
  1. Ε.Ε., 2007, Αναπτυσόμενες περιφέρειες, αναπτυσσόμενη Ευρώπη: Τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, Λουξεμβούργο, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Habermas J., 1996, Το πραγματικό και το ισχύον, Αθήνα, Λιβάνης. Ιός (2007) «Μειονότητες υπό δικαστική απαγόρευση», Ελευθεροτυπία, 04/03/2007 http:// www.iospress.gr/ios2007/ios20070304.htm Καβουλάκος Κ., 2000 «Κράτος και δημοκρατία στον J. Habermas», Αξιολογικά, τεύχ. 13(13), σ. 70-93. Κουζέλης Γ., 2002, «Το ύφος και το έθος του Μπουρντιέ», Σύγχρονα Θέματα, τεύχ. 80, σ. 22-25. Κουτσούκος Β., 2005, «Εθνοπολιτισμική πολυμορφία και χωρικός ανταγωνισμός στη Δυτική Θράκη. Μια πρώτη απόπειρα καταγραφής της ιστορικής γεωγραφίας της Κομοτηνής του 20ου αιώνα», Γεωγραφίες, τεύχ. 10, σ. 107-129 Μπουρντιέ Π., 1999, Γλώσσα και συμβολική εξουσία, Αθήνα, Καρδαμίτσα. Σ.Ε.Μ.Δ.Θ. 2012, Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας της Δυτικής Θράκης http://www. ogretmeninsesi.org/gr/04.asp Σολταρίδης Σ., 1999, «Βόμβα ανωμαλίας», Ελευθεροτυπία, 10/02/1999, http://www.hri. org/E/1999/99-02-10.dir/keimena/politics/pol2.htm Tzimas S, 2007 «Emancipation of the minority», Kathimerini, 22/09/2007, http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_columns_2_22/09/2007_88092 URBAN II (2004), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κομοτηνή: Βιώσιμη Πόλη για Όλους (2001-2006)», Κομοτηνή, Δήμος Κομοτηνής. Χρόνος 2005, «Ακούν για την γενοκτονία των Αρμενίων και σηκώνεται όρθια η τρίχα στο κεφάλι», http://www.xronos.gr/detail.php?ID=24439&phrase_id=358887 Χρόνος, 2008, «Με αφορμή τα τεκταινόμενα στην Θράκη: Η Τουρκία δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να αναμειγνύεται σε θέματα ελληνικής ιθαγένειας μουσουλμάνων ή να παριστάνει ότι ενδιαφέρεται γι’ αυτούς», 21/10/2008 http://www.xronos.gr/articles/ detail.php?ID=42360&print=Y Abrahamson P., 1997, «Combating poverty and social exclusion in Europe», W. Beck, L. Van Der Maesen, A. Walker (eds), The social quality of Europe, Bristol, Polity Press, pp. 145-176. Adnett N., Hardy S., 2005, The European social model: Modernization or evolution?, Cheltenham, Edward Elgar. Anagnostou D., 2005, «Deepening democracy or defending the nation? The Europeanisation of minority rights and Greek citizenship», West European Politics, vol. 28, no 2, pp. 335-357. Atkinson R., 2000, «Combating social exclusion in Europe: the new urban policy challenge», Urban Studies, vol. 37, no 5-6, pp. 1037-1055. Atkinson R., Davoudi S., 2000, «The concept of social exclusion in the European Union: Context, development and possibilities», Journal of Common Market Studies, vol. 38, no 3, pp. 427-48. Brubaker R., 1992, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge MA, Harvard University Press Clogg R., 2002, A concise history of Greece, Cambridge, Cambridge University Press. Chorianopoulos I., 2008, «Institutional responses to EU challenges: attempting to articulate a local regulatory scale in Greece», International Journal of Urban and Regional Research, vol. 32, no 2, pp. 324-343. Christopoulos D., Tsitselikis K., 2003, «Impasses in the treatment of minorities and homogeneis in Greece» Jahrbuecher fuer Geschichte und Kultur Suedosteuropas, vol. 5, pp. 81-93. CoE, 1995, Framework Convention for the Protection of National Minorities, Strasbourg, Council of Europe. CoE, 2010, Framework Convention for the Protection of National Minorities, http://conventions. coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=157&CM=7&DF=3/24/2008&CL=ENG. Davies J.S., 2005, «The social exclusion debate: strategies, controversies and dilemmas», Policy Studies, vol. 26, no 1, pp. 3-26. Davies J.S., 2007, «The limits of partnership: An exit-action strategy for local democratic inclusion», Political Studies, vol. 55, no 4, pp. 779-800. Docherty I., Goodlad R., Paddison R., 2001, «Civic culture, community and citizen participation in contrasting neighbourhoods», Urban Studies, vol. 38, pp. 2225-2250. Dragonas T., Frangoudaki A., 2006, «Educating the Muslim minority in western Thrace», Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 17, no 1, pp. 21-41. EC, 1992α Towards a Europe of solidarity: Intensifying the fight against social exclusion, fostering integration, COM(92) 542 final, Brussels, European Commission. EC, 1992β, «Council Recommendation 92/441/EEC of 24 June 1992 on common criteria concerning sufficient resources and social assistance in social protection systems», Official Journal of the European Communities, vol. L 245, 26 August, Brussels, European Commission. EC, 1993, Medium-term Action Programme to Combat Exclusion and Promote Solidarity: a New Programme to Support and Stimulate Innovation, COM (93) 435 final, 22.9.93, Brussels, European Commission. EC, 1998, Sustainable urban development in the European Union: A framework for action, COM(1998) 605 final, 28.10.98, Brussels, European Commission. EC, 2000, «Charter of fundamental rights of the European Union», Official Journal of the European Communities, vol. C 364, Brussels, European Commission, pp. 1-22. EC, 2002, EU Network of Independent Experts in Fundamental Rights: Report on the situation of Fundamental Rights in the European Union and its Members States in 2002, Brussels, European Commission. EC, 2004α, Joint Report on social exclusion, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities. EC, 2004β, COUNCIL REGULATION: laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, COM(2004) 492 final, 14.7.2004, Brussels, European Commission. EC, 2005α, A New Framework Strategy for Multilingualism, COM(2005) 596 final, 22.11.2005, Brussels, European Commission. EC, 2005β, «The protection of minorities in the European Union», EU network of Independent Experts on Fundamental Rights, Thematic Comment No 3, http://cridho.cpdr.ucl.ac.be/documents/Download.Rep/Reports2004/them.comments2005EN.pdf EC, 2005γ, «Regulation (EC) No 1888/2005 of the European Parliament and of the Council», Official Journal of the European Union, vol. L309, 25 November, Brussels, European Commission, pp. 1-8. EC, 2006, Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions, COM(2006) 385 final, 13.7.2006, Brussels, European Commission. EC, 2007a, Cohesion policy 2007-13: Commentaries and official texts, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities. EC, 2007b, «Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007: Εstablishing a European Union Agency for Fundamental Rights», Official Journal of the European Union, τεύχ. L53, σ. 1-14, 22 February, Brussels, European Commission. ECHR, 2008, Chamber judgement Emin and others v. Greece, Tourkiki Enosi Xanthis and others v. Greece, Press release issued by the Registrar 215, 27.03.2008, http://cmiskp.echr.coe.int/ tkp197/view.asp?action=html&documentId=830261&portal=hbkm&source=externalbydocn umber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 EP, 2000, European Parliament: Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency Conclusions, www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm#3 Fletcher DR., 2002, «The Police Act and the recruitment of offenders: Towards the limits of social exclusion», Environment and Planning C: Government and Policy, τεύχ. 20, σ. 757-773. Ghose R., 2005, «The complexities of citizen participation through collaborative governance», Space and Polity, vol. 9, no 1, pp. 61-75. Giddens A., 1996, «T.H. Marshall, the state and democracy», στο M. Bulmer και AM Rees (eds) Citizenship today: The contemporary relevance of T.H. Marshall, London, UCL Press, pp. 65-80 Habermas J., 1987, The theory of communicative action, vol. 2: Lifeworld and system: a critique of functionalist reason, Cambridge, Polity Press. Hantrais L., 2007, Social policy in the European Union, Basingstoke, Palgrave Macmillan. Hayward C L., 2004, «Doxa and delibetation», Critical Review of International Social and Political Philosophy, vol. 7, no 1, pp. 1-24. Healey P., 2005 Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies, Basingstoke, Palgrave Macmillan. Human Rights Watch 1990, Destroying ethnic identity: The Turks of Greece, New York, Human Rights Watch http://www.hrw.org/legacy/reports/pdfs/g/greece/greece908.pdf Human Rights Watch 1990, Greece: The Turks of Western Thrace, vol. 11, no I (D), New York, Human Rights Watch, www.hrw.org/reports/1999/greece Jacobsson K., 2004, «Soft regulation and the subtle transformation of states: the case of EU employment policy», Journal of European Social Policy, vol. 14, no 4, pp. 355-370. Klijn E. H., Koppenjan J. F. M., 2000, «Public management and policy networks», Public Management Review, vol. 2, no 2, pp. 135-158. Kohn M., 2000, «Language, power, and persuasion: Towards a critique of deliberative democracy», Constellations, vol. 7, no 3, pp. 408-429. Koppenjan J., Klijn E. H., 2004, Managing Uncertainties in Networks: Public Private Controversies, Abington and New York, Routledge. Labrianidis L., 2001, «“Internal frontiers” as a hindrance to development», European Planning Studies, vol. 9, no 1, pp. 85-103. Lever J., 2005, «Governmentalisation and local strategic partnerships: Whose priorities?», Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 20, pp. 907-922. Levitas R., 2005, The inclusive society?: Social exclusion and new labour, London, Palgrave Macmillan. Marshall Th., 1950, Citizenship and social class and other essays, Cambridge, Cambridge University Press. May J., 2005, «Exclusion», P. Cloke, P. Crang, M. Goodwin (eds), Introducing Human Geographies, London, Hodder Arnold, pp. 411-412. Medearis J., 2004, «Social movements and deliberative democratic theory», British Journal of Political Science, vol. 35, pp. 53-75. Mouzelis N., Pagoulatos G., 2005, «Civil society and citizenship in postwar Greece», στο F. Birtek, T. Dragona (eds), Citizenship and the Nation State in Greece and Turkey, Abington and New York, Routledge, pp. 87-103 Murie A., Musterd S., 2004, «Social exclusion and opportunity structures in European cities and neighbourhoods», Urban Studies, vol. 41, no 8, pp. 1441-1459. Painter J., Philo C., 1995, «Spaces of citizenship: an introduction», Political Geography, vol. 14, no 2, pp. 107-120. Porte C., Pochet P., 2003, «The participative dimension of the OMC», Πρακτικά του Συνεδρίου Opening the Open Method of Co-ordination, Joint Saltsa, Observatoire social européen, University of Madison-Wisconsin Project (4-5 July, 2003). http://www.eucenter.wisc.edu/OMC/ Summer03Conf/delaPortePochetConf.pdf Room G., 1995, «Poverty and social exclusion: the new European agenda for policy and research», στο G. Room (ed.), Beyond the Threshold, Bristol, Policy Press. pp. 1-9. Sabel CF., Zeitlin J, 2007, «Learning from difference: The new architecture of experimentalist governance in the European Union», European Governance Papers (EUROGOV), vol. C-07-02. Samers M., 1998, «Ιmmigration, “ethnic minorities”, and “social exclusion” in the European Union: a critical perspective», Geoforum, vol. 29, no 2, pp. 123-44. Sibley D., 1995 Geographies of exclusion: Society and difference in the West, London, Routledge. Sibley D., 1998, «The problematic nature of exclusion», Geoforum, vol. 29, no 2, pp. 119-23. Sitaropoulos N., 2004, «Freedom of movement and the right to a nationality V. ethnic minorities: The case of the ex-article 19 of the Greek Nationality Code», European Journal of Migration and Law, no 6, pp. 205-223. Skelcher C., 2005 «Jurisdictional integrity, polycentrist, and the design of democratic governance», Governance, vol. 18. no 1, pp. 89-110. Skelcher C., Mathur N, Smith M, 2005, «The public governance of collaborative space: Discourse, design and democracy», Public Administration, vol. 83, no 3, pp. 573-596. Smith SJ., 1995, «Citizenship: all or nothing», Political Geography, no 14, pp. 190-193. Sørensen E., Torfing J., 2005, «The democratic anchorage of governance networks», Scandinavian Political Studies, vol. 28, no 3, pp. 195-217. Trubek DM., Trubek LG., 2005, «Hard and soft law in the construction of social Europe: the role of the Open Method of Co-ordination», European Law Journal, no 11, pp. 343-364. Tsitselikis K., 2004, «How far have EU policies affected minority issues in Greece and Turkey?», πρακτικά του συνεδρίου EU and Greek/Turkish Relations, Bogazici University, Istanbul, 22-23 October, http://www.euborderconf.bham.ac.uk/case/GreeceTurkey/Gr-Ttsitselikis.pdf Tsitselikis K., 2006, «Citizenship in Greece: Present challenges for future changes», στο D. Kalekin-Fishman, P. Pitkänen (επιμ.), Multiple citizenship as a challenge to European NationState, Rotterdam, Sense Publishers, pp. 145-170. Veit-Wilson J., 1998, Setting adequacy standards, Bristol, Policy Press. Zeitlin J., 2005, «The open method of co-ordination in action. Theoretical promise, empirical realities, reform strategy», στο J. Zeitlin, P. Pochet (eds), The open method of co-ordination in action: The European employment and social inclusion strategies, Brussels, Peter Lang, pp. 407-503. Γεωργιάδης Κ., 29/06/2005, Εκπρόσωπος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης στον Τοπικό Φορέα Παρακολούθησης του URBAN ΙΙ. Γιουνούς Μ., 29/06/2005, Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων της Μειονότητας Δυτικής Θράκης. Δαμιανίδης Π., 29/06/2005, Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Δήμου Κομοτηνής. Δραγουμάνη Θ., 30/06/2005, Εκπρόσωπος της «Οικολογικής Ομάδας Ροδόπης» στον Τοπικό Φορέα Παρακολούθησης του URBAN ΙΙ. Μανώλα Κ., 15/07/2004, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διαχείρισης του URBAN ΙΙ (ΥΠΕΧΩΔΕ). Μουχτσής Θ., 29/06/2005, Αντιδήμαρχος του Δήμου Κομοτηνής - υπεύθυνος των κοινωνικών δομών παρέμβασης. Τσάτσικου Α., 30/06/2005, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.