Δια-εθνικές καθημερινότητες στην πόλη : επανεξετάζοντας έμφυλες σχέσεις και πρακτικές φροντίδας στις γειτονιές της Αθήνας

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.140/141, 2013, pages 71-86

Issue:
Pages:
71-86
Parallel Title:
Transnational everyday lives in the city : revisiting gendered relations and caring practices in the neighbourhoods of Athens
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
In the context delineated by the neoliberal policies and measures, the paper focuses on one of the least discussed “victims” of the crisis, namely changing practices of care, which engage in different ways migrant and local women who have to devise survival strategies in increasingly dire conditions, “here” (in Athens), “there” (in the places where migrant women come from) and “on the way” (in the trajectories of migration). More specifically, the paper focuses on deficits of care for the elderly as a starting point from which to discuss a whole range of everyday practices which on the one hand redefine gendered relations, while on the other they underline the importance of space and place, on a series of different and nested scales, “from the body to the global system”.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
hunger-strike, migrants, biopolitics, καθημερινές πρακτικές, φροντίδα, έμφυλες σχέσεις, γειτονιά
Electronic Resources:
References (1):
  1. Αβδελά Ε., 2009, «Η όψιμη ανακάλυψη της επισφαλούς εργασίας», στο συλλογικό τόμο Επισφαλής εργασία, «γυναικεία εργασία», Αθήνα, Ιστορείν, σ. 13-18. Αθανασίου Α., 2009, «Εισαγωγή», στο συλλογικό τόμο Επισφαλής εργασία, «γυναικεία εργασία», Αθήνα, Ιστορείν, σ. 7-13. Αθανασοπούλου Α., 2008, «“Όλα είναι πάνω μου”: Το συνεχές της έμμισθης και άμισθης οικιακής εργασίας στην περίπτωση Αλβανίδων μεταναστριών στην Αθήνα», στο Ντ. Βαΐου, Μ. Στρατηγάκη (επιμ.), Το φύλο της μετανάστευσης, Αθήνα, Μεταίχμιο, σ. 67-96. Βαΐου Ντ., 2008, «Από τις “γυναίκες” στο “φύλο”. Θεωρητικές προσεγγίσεις και χώροι της μετανάστευσης», στο Ντ. Βαΐου, Μ. Στρατηγάκη (επιμ.), Το φύλο της μετανάστευσης, Αθήνα, Μεταίχμιο, σ. 17-38. Βαΐου Ντ., Καλαντίδης Α., Καραλή Μ., Κεφαλέα Ρ., Λαφαζάνη Ο., Λυκογιάννη Ρ., Μαρνελάκης Γ., Μονεμβασίτου Α., Μπαχαροπούλου Α., Παπασημάκη Κ., Τούντα Φ., Φωτίου Θ., Χατζηβασιλείου Σ., 2007, Διαπλεκόμενες καθημερινότητες και χωροκοινωνικές μεταβολές στην πόλη: Μετανάστριες και ντόπιες στις γειτονιές της Αθήνας, Αθήνα, ΕΜΠ και L-Press. Βαΐου Ντ., Καλαντίδης Α., Λυκογιάννη Ρ., Τσίκλη Α., 2006, Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για τη συγκριτική μελέτη της «γειτονιάς» σε μεγάλες πόλεις της ΕΕ, ΕΜΠ – Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας (www.arch.ntua.gr/gs/research) Καραμεσίνη M., 2011, «Δύσκολοι καιροί για την ισότητα. Οικονομική κρίση και ανισότητες φύλου», εφημερίδα Εποχή, 6 Μαρτίου, σ. 13. Μαλούτας Θ., Εμμανουήλ Δ., Ζακοπούλου Ε., Καυταντζόγλου Ρ., Χατζηγιάννη Α. (επιμ.) 2009, Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα, Αθήνα, Μελέτες–Έρευνες ΕΚΚΕ. Βettio F., Plantenga J., 2004, «Comparing care regimes in Europe», Feminist Economics, 10 (1), pp. 85-113. Bettio F., Simonazzi A., Villa P., 2006, «Change in care regimes and female migration: the “care drain” in the Mediterranean», Journal of European Social Policy, 16 (3), pp. 271-285. Bridge G., Forrest R., Holland E., 2004, Neighbouring. A review of the evidence, CNR paper 24, ESRC Centre of Neighbourhood Research, http://neighbourhoodcentre.org.uk Dyck I., 2005, «Feminist geography, the “everyday” and local-global relations: hidden spaces of place-making», The Canadian Geographer, 49 (3), pp. 233-243. Ehrenreich B., Hochchild A.R. (eds), 2003, Global woman. Nannies, maids and sex workers in the new economy, London, Granta Books. Gardiner M., 2000, Critiques of everyday life, London, Routledge. Germain A., 2002, «The social sustainability of multicultural cities: a neighbourhood affair?», BELGEO, 4, pp. 377-386. Guarnizo L.E., Smith M.P. (eds), 1998, Transnationalism form below, New Brunswick, NJ, Transaction. Hadjimichalis C., 2011, «Uneven geographical development and socio-spatial justice and solidarity: European regions after the 2009 financial crisis», European Urban and Regional Studies, 18 (3), pp. 254-274. Harvey D., 2010, The enigma of capital, London, Profile Books. Karamessini M., 2008, «Continuity and change in the Southern European social model», International Labour Review, 147 (1), pp. 43-70. Lafazani O., Lykogianni R., Vaiou D., 2010, Urban Interaction Spaces and Social Movements, National Report from Greece in the context of GeMIC (Gender, migration and intercultural interaction in the Mediterranean and South-East Europe. An interdisciplinary perspective), FP7 research project, coordinated by M. Stratigaki, Panteion University, Greece. Available at www.gemic.eu Lefebvre H., 1990, Everyday life in the modern world, New Brunswick, NJ, Transaction Publishers (first edition in French 1968). Leitner H., Ehrkamp P., 2006, «Transnationalism and migrants’ imaginings of citizenship», Environment and Planning A, 38, pp. 1615-1632. Liapi M., Vaiou D., 2010, «Changing patterns of women’s migration: Greece in a South European perspective», in M. Kontos, K. Slany, M. Liapi (eds) Women in new migrations. Current debates in European societies, Cracow, Jagiellonian University Press, pp. 201-232. Massey D., 1994, Space, place and gender, Cambridge, Polity Press. Massey D., 2005, For space, London, Sage. Mattingly D., 2001, «The home and the world: domestic service and international networks of caring», Annals of the Association of American Geographers, 29 (2), pp. 370-386. Morokvasic M., 2004, «“Settled in mobility”: engendering post-wall migration in Europe», Feminist Review, 77 (1), pp. 7-25. Oakley A., 1974, Housewife, Harmondswoth, Penguin Books. Pratt G., Rosner V. (guest eds), 2006, «The globe and the intimate», special issue in Women’s Studies Quarterly, spring/summer. Silvey R., 2006, «Geographies of gender and migration: Spatialising social difference», International Migration Review, 40 (1), pp. 64-81. Simonsen K. 1997, «Modernity, community or a diversity of ways of life: a discussion of urban everyday life», in O. Kalltrop, I. Erlander, O. Ericsson, M. Franzen (eds) Cities in transfor mation – Transformation in cities. Social and symbolic change of urban space, Aldershot, Avebury, pp. 162-183. Simonsen K., Vaiou D., 1996, «Women’s lives and the making of the city. Experiences from “north” and “south” of Europe», International Journal of Urban and Regional Research, 20 (3), pp. 446-465. Smith D., 1987, The everyday world as problematic: A feminist sociology, Chicago, Northeastern University Press.