Αντιλήψεις και στάσεις της κοινότητας απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες και στην ψυχική διαταραχή : Ανασκόπηση εμπειρικών ευρημάτων και μεθοδολογικά ζητήματα

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.103, 2000, pages 131-164

Issue:
Pages:
131-164
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Το παρόν άρθρο στοχεύει: α) να ανασκοπήσει τα σημαντικότερα ευρήματα των πρώτων ερευνών που μελέτησαν τις στάσεις τον γενικού πληθυσμού απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες και β) να ανασκοπήσει τις μελέτες που διεξήχθησαν την τελευταία δεκαετία σχετικά με τις στάσεις τον γενικού πληθυσμού απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες διερευνώντας παράλληλα τα μεθοδολογικά ζητήματα που εμπλέκονται. Τα δύο βασικά ερωτήματα που διατρέχουν την παροικία μελέτη είναι τα ακόλουθα: α) πώς καταγράφονται οι στάσεις του γενικού πληθυσμού απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες στη σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία της τελευταίας δεκαετίας; β) ποιοι παράγοντες (μηχανισμοί, χαρακτηριστικά, μεταβλητές) έχουν βρεθεί να επηρεάζουν τη διαμόρφωση των στάσεων απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες;
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: