Σάτυρος ὁ Φιλοπάτωρ Ἐπικαλούμενος (Aristot., EN, VII, 4, 1148a, 34ss.)

Part of : Τεκμήρια ; Vol.4, 1998, pages 77-88

Issue:
Pages:
77-88
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Ό επικαλούμενος "Φιλοπάτωρ" στα Ηθικά Νικομάχεια τοϋ Αριστοτέλη (VII. 1148a 34κέξ.) Σάτυρος είναι ενα πολύ αινιγματικό πρόσωπο, εφ' όσον ό φιλόσοφος αναφέροντας τον χαρακτηρισμό σημειώνει οτι ή άμετρη συμπεριφορά του (προφανώς σε σχέση με τον πατέρα του) έδινε την εντύπωση οτι ήταν παρανοϊκή. Έξαλλου λίγα γνωρίζουμε από τους σχολιαστές τοϋ 'Αριστοτέλη για το νοσηρό πάθος τοϋ γιου προς τον πατέρα (τον Σώστρατο), ό δε Ηλιόδωρος αναφέρει (εσφαλμένα) οτι ό Σάτυρος επικαλούνταν τον πατέρα του σάν θεό. Πολλοί μελετητές δεχόμενοι τήν άποψη τοϋ Burnet θεωρούν οτι ό Σάτυρος ήταν βασιλιάς τοϋ κράτους τοϋ Βοσπόρου• άρα Φιλοπάτωρ ήταν ό επίσημος τίτλος του και τό χωρίο τοϋ Ηλιοδώρου αναφέρεται στή θεοποίηση τοϋ πατέρα. Κατά τη γνώμη μου ή υπόθεση αυτή είναι τελείως αβάσιμη- καθόλου πειστική (μολονότι λογικοφανέστερη) δεν φαίνεται επίσης καί ή ταύτιση τοϋ εν λόγω προσώπου με τον τύραννο της Ηράκλειας Ποντικής Σάτυρο. "Αν δεν πρόκειται γιά πρόσωπο της Αογοτεχνίας (π.χ. της Κωμωδίας), πιστεύω πώς πρόκειται γιά έναν απλό άνθρωπο πού έζησε πριν από τις τελευταίες δεκαετίες τοϋ 4ου αι. π.Χ. Ή νοσηρή αγάπη όμως πού έτρεφε γιά τον πατέρα του, όπως καί τό προσωνύμιο Φιλοπάτωρ (ή θεοποίηση παραμένει αμφίβολη) ήταν γνωστά στους κύκλους της Σχολής τοϋ Αριστοτέλη, όπως καί στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: