Παρατηρήσεις σὲ μιὰ νέα ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὸ territorium τῆς ρωμαϊκῆς ἀποικίας τῆς Κασσάνδρειας (Πρινοχώρι)

Part of : Τεκμήρια ; Vol.7, 2002, pages 167-180

Issue:
Pages:
167-180
Parallel Title:
Bemerkungen zur einer neuen inschrift aus dem territorium der Romischen kolonie Kassandreia (Prinochori)
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Die hier veröffentlichte Inschrift ist der Fachwelt erst durch die Χρονικά του 'Αρχαιολογικού Δελτίου [AD 46 (1991) [1996] Chron. B2, 293, 112c= Photo vom Archäologen Dr. K. Sismanidis], dann durch das SEG (Bd. XLVI, 746: erste Textpublikation; vgl. Bull, épigr. 1997, 400) bekannt geworden. Die Notwendigkeit einer Neupublikation ergab sich vor allem aus dem Grund, dass sie die Beschreibung des Grabreliefs selbst sowie den vollständigen Text (mit der Lesung des ersten Namens) bringt. Nach dem Wortlaut der Inschrift hat das Monument ein Αύφάτιος Θέωρος im Andenken an seinen Vater Λούτειος Έπαφρόδειτο ς errichtet, die Beerdigungskosten (75 Denare) der Verein der Augustales (dessen Mitglied offenbar der Vater war) bezahlt. In der die beiden Namen betreffenden Untersuchung wird gezeigt, dass die auch im Westen selten vorkommenden Gentilicia Aufatius und Luteius (s. Ann. épigr. 1990, 228-229 bzw. CIL XIII, 6410, V, 5292, 8836, XI, 3375, ) im griechischen Osten (nach dem bisherigen Quellenbestand) erst hier bezeugt sind. Was das in der Forschung öfter behandelte Collegium der Augustales betrifft, so kann ein weiteres im Mende gefundenes -also ebenfalls aus dem Territorium vom Kassandreia stammendes- Zeugnis (SEG XXIX, 614) ähnlichen Inhalts vielfach instruktiv sein.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: