Παρατηρήσεις σὲ Ἀθηναϊκὰ ὀνόματα

Part of : Τεκμήρια ; Vol.9, 2008, pages 17-24

Issue:
Pages:
17-24
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Ή ετυμολογία των περισσότερων ονομάτων προσώπων είναι ευδιάκριτη, κάποια όμως παρουσιάζουν δυσκολία ώς προς τήν προέλευση και τή σημασία τους. Το άρθρο αυτό πραγματεύεται τήν ερμηνεία ορισμένων γυναικείων ονομάτων της ρωμαιοκρατουμενης 'Αττικής: 1. Γυναικεία θεοφόρα ονόματα προερχόμενα άπό τον Ποσειδώνα (Ποσιδέα, Ποσίδεον, Πόση, Πόσιλλα): Γυναικεία ονόματα έτυμολογουμενα άπό τό όνομα του Ποσειδώνα είναι πολύ σπάνια, αντίθετα άπό τα πιο συνηθισμένα ανδρικά. Τα τέσσερα γυναικεία ονόματα πού σχετίζονται με τον Ποσειδώνα μαρτυροϋνται τό καθένα άπό μία φορά. 2. Ίσιδίκη: Προβληματισμό προκαλεί τό όνομα Ίσιδίκη ώς προς τό πρώτο συνθετικό του, πού ενδέχεται να παράγεται είτε άπό τό ϊσος είτε άπό τό τΙσις. 3. Βάθυλλα: 'Ανάμεσα στις διάφορες ερμηνείες πού έχουν προταθεί πειστικότερη φαίνεται εκείνη τοϋ W. Pape, ό όποιος θεωρεί τό Βάθυλλα ώς παραγόμενο άπό τό ανδρικό όνομα Βάθυλλος = Βαθόλαος (βαθύς + λαός)• επομένως παραπέμπει στον πολυπληθή στρατό. 4. Κλαυδία Δαμώ ή και Συναμάτη: Ή Κλαυδία Δαμώ, ή και Συναμάτη, είναι γνωστή άπο μια επιγραφή τής 'Αθήνας άπο τα χρόνια του 'Αδριανού. "Ισως να είναι το 'ίδιο πρόσωπο ή να σχετίζεται μέ τήν Κλαυδία Δαμώ τής Λύττου στην Κρήτη, μέλος αριστοκρατικής οικογένειας, γνωστή ακριβώς στην Ίδια εποχή. "Αν κάποιες διασυνδέσεις Κρήτης και Αθήνας 'ίσως εξηγούν τήν παρουσία του ονόματος Δαμώ στην 'Αθήνα, το όνομα Συναμάτη είναι αμάρτυρο άλλου. 5. Μανία: Το γυναικείο όνομα Μανία δεν είναι μικρασιατικής προέλευσης, άλλα παράγεται άπό τήν αφηρημένη έννοια μανία.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: