[Βιβλιοκριτική] D. V. Ainalov, The Hellenistic Origins of Byzantine Art

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.17, 1962, pages 371-373

Issue:
Pages:
371-373
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
D. V. Ainalov, The Hellenistic Origins of Byzantine Art. Translated from the Russian by Elisabeth Sobolevitch and Serge Sobolevitch, Edit et by Cyril Mango. Rutgers University Press, New Brunswick, New Yersey 1961. 8ο, Σελ. 322 μετά 128 πινάκων έκτος κειμένου