'Ιωάννου Φονντούλη, Tò λειτονργικον έργον Συμεών τοϋ Θεσσαλονίκης (Συμβολή εις τήν ίστορίαν και θεωρίαν τής θείας λατρείας) [Βιβλιοκρισία]

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.20, No.2, 1967, pages 458-460

Issue:
Pages:
458-460
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Συμεών ο Θεσσαλονίκης, Λειτουργικό έργο, Θρησκευτικό έργο, Βιβλιοκρισία