Δ. Α. Κρεκούκια, Τα προγνωστικά του καιρού εις την άρχαίαν, μεσαιωνικήν καί την νεωτέραν Ελλάδα [Βιβλιοκρισία]

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.21, No.1, 1968, pages 225-229

Issue:
Pages:
225-229
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ιστορική μελέτη, Διδακτορική διατριβή, Πρόγνωση καιρού