Η οργάνωση του στρατού της Δ. Στερεάς Ελλάδας επί Καποδίστρια

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.18, 1964, pages 144-169

Issue:
Pages:
144-169
Author:
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. Α'. Ανέκδοτα έγγραφα και χειρόγραφα.Εθνική Βιβλιοθήκη - Τμήμα χειρογράφων και ιστορικόν αρχείον, αριθ. Έγγραφων 9589, 9593, 9594 και 9595 (έγγραφα στρατηγοϋ Δημητρίου Μακρή).Αρχείον Καποδίστρια, αριθ. φακέλων εγγράφων 227 (Church), 226 (Dentzel), 249 (Αυγουστίνου Καποδίστρια), 143Β (έγγραφα καί σημειώσεις στρατιωτικών ελαφρών ταγμάτων) και 288 (Pisa).Βιβλιοθήκη Βουλής - τμήμα χειρογράφων, χειρόγραφο Γ. Λασσάνη, με τίτλο «Το στρατιωτικόν της Ελλάδος».Β'. Άλλες δημοσιευμένες πηγές και βοηθήματα.Βαγενά Θάνου - Δημητρακοπούλου Ευρυδίκης, Αμερικανοί φιλέλληνες εθελοντές στο Εικοσιένα, Αθήναι 1949.Βακαλοπούλου Αποστόλου, Αιχμάλωτοι Ελλήνων κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, Θεσσαλονίκη 1941.Βακαλοπούλου Αποστόλου, Τα ελληνικά στρατεύματα του 1821, Θεσσαλονίκη 1948.Barth Wilhelm, Kehrig - Korn Max, Die Philhellenenzeit von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Ermordung Kapodistrias' am 9. Oktober 1831, München 1960.Δεσποτοπούλου Αλεξάνδρου Ι., Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και ή απελευθέρωσις της Ελλάδος, Αθήναι 1954.Ευμορφοπούλου Δ., Απομνημονεύματα. Στη σειρά «Απομνημονεύματα αγωνιστών του 21» τ. 20 σ. 5-26, Αθήναι 1957.Heideck Κ., Τα των Βαυαρών φιλελλήνων εv Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829. Αρμονία 1 (1900) και 2(1903).Καποδίστρια Ι. Α , Επιστολαί, ελληνική μετάφρασις Μ. Σχινά, τ. 1 · 4, Αθήναι 1843.Κασομούλη Ν., Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 - 1833. Εισαγωγή και σημειώσεις υπό Γιάννη Βλαχογιάννη, τ. 1-3, Αθήναι 1939-1942.Κολοκοτρώνη Θ., Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής (1770-1836), τ. 1 - 2, Αθήναι 1889.Κονόμου Ντίνου, Γεώργιος Τερτσέτης. Ανέκδοτα κείμενα, Αθήναι 1959.Λάμπρου Σπ., Έγγραφα οικογενείας Λεδίδου. Νέος Ελληνομνήμων 17 (1923) 389 - 393.Μακρυγιάννη Στρατηγού, Απομνημονεύματα. Κείμενον, εισαγωγή, σημειώσεις Γιάννη Βλαχογιάννη, τ. 1-2, Αθήναι 1947.Μίχου Αρτεμίου Ν., Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου (1825 - 1826) και τίνες άλλαι σημειώσεις εις την Ιστορίαν του μεγάλου αγώνος αναγόμεναι. Εκδίδονται υπό Σ. Π. Αραβαντινού, Αθήναι 1833.Οικονόμου Δ., Αρχείον στρατηγού Κώστα Μπότζαρη, Αθήναι 1873.Φορνέζι Ερρίκου, Το μνημείον των Φιλελλήνων, μετάφρ. Καλλιόπης Μαράτου (Καμπούρογλου). Στη σειρά «Απομνημονεύματα των αγωνιστών του 21» τ. 20 σ. 223-274, Αθήναι 1957.Φωτάκου ή Χρυσανθόπουλου Φωτίου, Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. 1-2, Αθήναι 1957.Φυσεντζίδου Ν., Ανέκδοτοι αυτόγραφοι επιστολαί των διασημότερων Ελλήνων οπλαρχηγών και διάφορα προς αυτούς έγγραφα της Διοικήσεως μεθ' ιστορικών σημειώσεων, Αλεξάνδρεια 1893.Ράδου Κ. Ν., Έγγραφα και επιστολαί Γεωργίου Βοϊνέσκου, υπασπιστού του Δημητρίου Υψηλάντου, Αθήναι 1916.Ράγκου Ιωάννου Π., Ο στρατηγός Ράγκος κατά τα 1821. Aι σημαντικώτεραι μάχαι αυτού, Αθήναι 1891.Σπηλιάδου Ν., Απομνημονεύματα συνταχθέντα υπό Ν. Σπηλιάδου δια να χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν, τ. 1-3, Αθήναι 1852-1859.Tourtoglou Men., La Grèce en 1830. (Rapport inédit du marquis de Valmy)'. L'Hellénisme Contemporain 9(1955) 162-171.Τρικούπη Σπ., Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, έκδ. 2α, τ. 1-4, Λονδίνον I860- 1862.