[Βιβλιοκριτική] Vizantiski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Tom II, obradio B. Ferjancic

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.18, 1964, pages 260-263

Issue:
Pages:
260-263
Parallel Title:
[Βιβλιοκριτική] Βυζαντινές πηγές για την ιστορία των λαών της Γιουγκοσλαβίας. Τόμος Β', επιμέλεια Β. Ferjancic
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Vizantiski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Tom II, obradio B. Ferjancic. Beograd 1959, Σελ. ΧII + 98. [Posebna izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti, Knj. CCCXXIII, Vizantoloski institut, knj. 7]