[Βιβλιοκριτική] Ελένης Λειμώνα-Τρεμπέλα, αρχιτέκτονος, Το λαϊκό Καρπάθικο σπίτι

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.25, No.1, 1972, pages 257-259

Issue:
Pages:
257-259
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ελένης Λειμώνα-Τρεμπέλα, αρχιτέκτονος, Το λαϊκό Καρπάθικο σπίτι. Παράρτημα του Δ' τόμου (1969-1970) της Επιστημονικής Επετηρίδος της Πολυτεχνικής Σχολής. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Πολυτεχνικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1970. 8ο, σ. 6-58. Εκτος κειμένου φωτ. 48, πίνακες 44