[Βιβλιοκριτική] Ισπανικά έγγραφα της Κυπριακής Ιστορίας (IS' - ΙΖ' αι.). Εκδίδονται επιμελεία Ιωάννου Κ. Χασιώτη

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.27, No.1, 1974, pages 196-200

Issue:
Pages:
196-200
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ισπανικά έγγραφα της Κυπριακής Ιστορίας (IS' - ΙΖ' αι.). Εκδίδονται επιμελεία Ιωάννου Κ. Χασιώτη, Λευκωσία 1972. 8ο, σσ. xviii+145 + 1 άν. άρ. + πίν. VIII. (Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών, Πηγαί και Μελέται της Κυπριακής Ιστορίας, III)