Αναδιάρθρωση του τουρισμού και οι γεωγραφίες των τουριστικών προορισμών : Η περίπτωση του γκολφ στην Costa del Sol

Part of : Γεωγραφίες ; No.17, 2010, pages 61-78

Issue:
Pages:
61-78
Parallel Title:
Tourism Restructuring and the Geographies of Tourism Destinations : The Case of Golf in Costa del Sol
Author:
Abstract:
Η παρούσα εργασία διερευνά την ανάπτυξη της Costa del Sol ως τουριστικού προορισμού γκολφ μέσα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης τωντουριστικών προορισμών. Μέσα από στοχευμένη βιβλιογραφική επισκόπηση και έρευνα πεδίου αναδεικνύονται ορισμένοι κρίσιμοι παράγο-ντες, οι οποίοι συντελούν στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και στην εξειδίκευση της περιοχής στον τουρισμό του γκολφ, και ιδι-αίτερα η ανάπτυξη της δεύτερης κατοικίας και του διεθνούς οικιστικού τουρισμού. Συμπεραίνεται ότι η δυναμική του τουρισμού γκολφ απότην άποψη της προσφοράς εξαρτάται από τη δυναμική του τομέα της δεύτερης κατοικίας.
Subject:
Subject (LC):